Huy Digital

Website nhìn cùi vãi lúa : )

Nhưng bài viết về của mình thì không!

Subscribe đi - Trước khi mọi điều tồi tệ hơn! :v

Analyzed +7429 Lifetime Deals And MarTech Tools
Here’s What I Learned About

The lifetime deals market is a blue ocean.
And we are all the sharks who grab every deal when it was released.
My pocket hurts. A lot!
And I know you too.

I spent one hard-work week analyzing more than 500 lifetime deals from Appsumo, Stacksocial, JVZoo, LTDFans… to better understand the world of lifetime deals.

I also analyzed other +7000 digital marketing tools and services to answer the question:

How can we choose the best digital tool?

I uncovered some interesting findings.
And today I’m going to share what I found with you.

Here is a summary of my key findings:

  1. Vendors of the good deals care about their users.
    They make us love their websites at first sight (good UI/UX, site speed). They provide strong support using Intercom, Hubspot. They have a clear roadmap (I mean “clear”, not “promising-but-…”).
  2. There are some patterns of good deals, for example using sans serif fonts. Read more below.
  3. There are also some patterns of bad deals. You can discover in the next section.
  4. Some very good deals are not suitable for you. Don’t buy because the others are freaking out about the deal.
  5. FOMO vs. JOMO

Unlocking Your Digital Empire

tap-doan-nuoc-ngoai-tuyen-dung-nhan-tai

Tập Đoàn Nước Ngoài Tuyển Dụng Nhân Tài Như Thế Nào?

Bạn nào từng đọc bài này thì cũng biết mình đang làm tại Generali – Một Tập đoàn bảo hiểm hàng đầu thế giới. Vừa qua Tập đoàn có tổ chức một chương trình tuyển dụng nhân tài về mảng Strategy. Vốn bản tính ham vui, mình cũng mạo muội...

y-tuong-va-hanh-dong

Ý Tưởng Và Hành Động

Vào khoảng năm 2003, giáo viên cả nước chủ yếu sử dụng sổ giấy để ghi điểm cho học sinh, và cuối năm tổng kết điểm Trung Bình Môn bằng cách tính tay. Đại loại thế này: TBM = (Kiểm tra miệng + Kiểm tra 15 phút + Kiểm tra 1...